Професионална биография

  на н. с. д-р Мария Лилова

  Секция за българска лексикология и лексикография

  За контакти:

   e-mail: mara_ml@abv.bg
   сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 517, София 1113;
   сл. тел. 979 29 53


  Научни интереси:

   Лексикална семантика, лексикография; славянски езици, съпоставително и сравнително езикознание; електронни речници и семантични мрежи

  Образование и квалификация:

   1998-2001 г. – Институт за български език, редовна докторантура

   1990-1996 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, българска филология

   1989-1990 г. – ШУ „Св. Константин Преславски”, руска филология

  Професионално развитие:

   от 2003 г. – Научен сътрудник, СБЛЛ - ИБЕ

   2002 - 2003 г. – Проучвател, СБЛЛ - ИБЕ

  Участие в научни проекти за последните десет години:

   Многотомен академичен тълковен Речник на българския език (РБЕ) – национален проект

   Електронен речник на семантичните неологизми в българския език (2009-2012 г.). Ръководител: н.с. д-р Мария Лилова

   Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит). (2006 – 2008 г.). Ръководител: ст.н.с. д-р П. Легурска

   Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, чешки, сръбски, английски, френски, иврит), (2003 – 2005 г.). Ръководител: ст.н.с. д-р П. Легурска

  Еспектрна и обществена дейност:

   от 2003 г. - Член на Българското лексикографско дружество

   от 2003 г. - Административна заетост – в помощ на научния секретар на ИБЕ (компютърна обработка на материали за демонстрация)

   Участие в езиковедски конференции

  Основни публикации:

   Речник на българския език [многотомен академичен тълковен]. С., АИ „Марин Дринов”, ЕТ „Емас” и ИБЕ при БАН.
   Член на авторския колектив от 2004 г., изработени речникови статии:
    т. ХV (Р) 2009 (под редакция)
    рата - ревна, 50 комп. стр.
    т. ХIV (прелет – пясъчников) 2009 г. (под редакция)
    приравнителен - прислушване, 30 комп. стр.
    прогимка – прозелитски, 80 комп. стр.
   М. Лилова. Български съответствия на няколко компютърни термина. В: БЕ

   М. Лилова.“Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване” (английски- български) - В: Българска електронна лингвистична библиотека (pdf)

   2004 г.

   М. Лилова.Нови метафорични значения и тяхната роля в съвременния български език. В: Българска реч 2004, кн. 2, с.37-40.

   2003 г.

   М. Лилова. Семантична деривация чрез разширяване и стесняване на значението: В: БЕ, 2003, кн. 2-3, с. 96-101.

   2002 г.

   М. Лилова. Дисертация на тема Обновяване на българската лексика чрез семантична деривация. С., 2002 г.

   М. Лилова. Автореферат. С., 2002 г.

   М. Лилова. Фонетична и морфологична адаптация на новата лексика от западноевропейските езици в съвременния български книжовен език: В: Българска реч 2002, кн. 1, с. 15-17.

   М. Лилова.Системен подход при проучване на семантичните иновации и тяхното лексикографско описание. В: Тезиси на доклад за международната научна конференция по палеославистика, лексикология и лексикография, посветена на паметта на Р. Цейтлин, 27-29 ноември 2002 г. Москва, с. 36-37.

   2001 г.

   М. Лилова. Нови съществителни от областта на компютърната лексика, резултат от семантична деривация: В: Лексикографски преглед, 2001, кн. 4, с.13- 22.