Заглавна

Институтът за български език (ИБЕ) е един от най-старите институти на Българската академия на науките, който от 2004 г. носи името „Професор Любомир Андрейчин“.

Институтът е научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с други езици.

Мисията на Института за български език са фундаменталните, научно-приложните и експертните изследвания на българския език и определянето на националната езикова политика. Публикуваните от Института речници и граматики имат характер на официални нормативни документи.

Институтът отстоява интересите на Република България по въпросите на националната идентичност и езиковата равнопоставеност.

Приоритетните области в научните изследвания на Института за български език са:

Теоретични езиковедски изследвания;

Академични речници на българския език;

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка;

Езикова култура;

Езиково културноисторическо наследство на българите;

Извори за историята на българския език.


Институтът за български език извършва различни услуги за целите на институции и граждани.

Днес, 72 г. след своето основаване, Институтът за български език се състои от 10 научни секции и библиотека.
НОВО


Речник на българския език

Инфолекс: лексикографски ресурси - речник на синоними, речник на антоними, речник на нови думи, регистър на фразеологизми

Неолекс: информация за новите думи

БулНет: многоезикова лексикално-семантична мрежа

Проверка на правописа на български текстове

Българският национален корпус

Карта на диалектната делитба на българския език

МЕТА-СПОДЕЛЯНЕ: хранилище на езикови ресурси