EN

Начало

Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ е един от най-старите институти на Българската академия на науките.

Институтът е научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, история, диалектно многообразие и връзката му с други езици.

Приоритетни области в научните изследвания на Института за български език са:

  • Теоретични езиковедски изследвания;
  • Академични речници на българския език;
  • Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка;
  • Езикова култура;
  • Езиково културноисторическо наследство на българите;
  • Извори за историята на българския език.

Написаното остава

Институтът за български език се състои от 10 научни секции и библиотека.

Институтът за български език извършва различни дейности в полза на институции и граждани.

БЕРОН. Български езикови ресурси онлайн:

ИЗДАНИЯ НА ИНСТИТУТА